My favorite book

I want to write about the book that has had the most impact on me. The book is called “The murder on the links” by Agatha Christie. I had read this book when I was about 12-13 years old. The plot of this composition had kept me very excited during reading. Till the end, I…

Exercises

When i got home my cat was waiting for me. I was singing lound when my brother came in. It was still raining when i finished my work. You were annoying at our last meeting. Maria was cooking and singing at the time. I moved to Yerevan 3 years ago. My father sailed his car…

Կրոնական տուրիզմ

Կրոնական տուրիզմ տերմինը և այլ ենթատեքստեր, ինչպիսիք են «հոգևոր զբոսաշրջություն», «սրբազան զբոսաշրջություն» կամ «հավատքի տուրիզմ», հաճախ օգտագործվում են որպես փոխանակություն: Դա զբոսաշրջության ձև է ՝ երկու հիմնական ենթակարգերով. ուխտագնացություն, որը նշանակում է ճանապարհորդություն կրոնական կամ հոգևոր նպատակներով, և տեսարժան վայրերի այցելություն, կրոնական հուշարձանների և արտեֆակտների դիտում Աշխարհի կրոնական զբոսաշրջության մի քանի թեժ կետեր Մեքքա, Սաուդյան…