English 15/11/22

Task 1 translate the sentences into English

 1. Այս հարցը լայնորեն քննարկվեց Ազգային ժողովում, բայց չկարողացան որոշում կայացնել:
 2. Որպեսզի օդափոխեք բնակարանը, պատուհանները լայն բացե՚ք:
 3. Նա 2 տարի է անգլերեն է սովորում, բայց հազիվ է կարողանում ինքնուրույն մտքեր արտահայտել:
 4. Ես բարձր եմ գնահատում ձեր աշխատանքը:
 5. Նա գնդակը բարձր վերև նետեց:
 6. Դու հաջողություն չես ունենա, եթե ջանասիրաբար չաշխատես:
 7. Նստի՚ր ինձ մոտ:
 8. Հարկավոր է մանրամասն ուսումնասիրել սխալները, որպեսզի չկրկնել դրանք:
 9. Դժվար է պատասխանել ձեր հարցերին:
 1. This issue was widely discussed in the National Assembly, but they could not make a decision.
 2. To ventilate the apartment, open the windows wide.
 3. He has been studying English for 2 years, but he can hardly express his thoughts on his own.
 4. I highly appreciate your work.
 5. He threw the ball high.
 6. You won’t succeed if you don’t work hard.
 7. Sit close to me.
 8. It is necessary to study the mistakes closely in order not to repeat them.
 9. It is hard to answer your questions.

Task 2. Let’s enlarge our vocabulary

Here is a group of adjectives that describe people. Group them in two columns: person’s negative and positive traits.

self-centered, easygoing, unreliable, trustworthy, broad-minded, narrow-minded, outgoing, sociable, wicked, introverted, self-assured, self-confident, witty, thoughtful, thoughtless, senseless, touchy, faithful, arrogant, considerate, loyal, optimistic, unconfident, dull, boring, demanding, modest, shy, impractical, amusing, selfish, miserable, extraverted, kind-hearted,

positive-easygoing, trustworthy, broad-minded, sociable, introverted, thoughtful, touchy, faithful, considerate, loyal, optimistic, modest, shy, amusing, kind-hearted, extraverted, witty.

negative-self-centered, unreliable, narrow-minded, outgoing, wicked, self-assured, thoughtless, senseless, arrogant, unconfident, dull, boring, demanding, impractical, selfish, miserable.

Task 3. What do you think about stereotypes? Are you against any Armenian stereotypes?

Girls should wear pink, boys should wear blue. Men do not cry. Expensive means quality. For a woman, the main thing is to get married successfully. For some, all these statements are common truths such people do not even think that maybe everything is different. I prefer not to believe in these stereotypes and try to figure out the truth from my own experience. Stereotypes may spoil the quality of life. For example, people with tattoos can have difficulties finding jobs because some people still think that those who have tattoos are bad, angry, or can’t do any job. So we should try our best to clean all negative stereotypes from our sociality.

I heard from some people non-Armenian that an ordinary Armenian is a person who takes on the merits of everyone. It is a very wrong saying because it is impossible to characterize a person only by his nation. It is the same thing when we say that everyone born on august 3rd is sad or mean.

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s