Design a site like this with WordPress.com
Get started

Facciamo esercizio-Կատարում ենք վարժությունները

A1 1. Scrivi in lettere i seguenti numeri.Գրել տառերով հետևյալ թվերը

1.     8: otta
2.    15:quindici
3.     23: ventitré
4.     44: quarantaquarrto

5.     51: cinquantuno
6.     66:sessantasei
7.    88:ottantaotto
8.    91: novantuno

9.     97: novantasette
10.   100:cento

A2 2. Scrivi in lettere i seguenti numeri.

1.     101: cento uno
2.     110: cento dieci
3.     180:cento ottanta
4.      500: cinquecento
5.      678:seicento settantotto
6.       1001: milleuno
7.      5000:cinquemila
8.       8990:ottomila novecento novanta
9.      10.000: dieci mille
10.     115.000: cento mille cinquemila

Թարգմանել

1․Քանի՞ տարեկան ես դու։

Quanti annti hai?

2․Ես 20 տարեկան եմ։

Io ho 20 anni.

3․Որտեղի՞ց ես դու։

Di dove sei?

4․ Ես Հայաստանից եմ։

Io sono di Armenia.

5․Ես Մարիան եմ,հայուհի եմ։

Io sono Maria, armena.

6․ Մենք գեղեցիկ ենք։

Noi siamo bella.

7․ Նա ունի 1 քույր և 1 եղբայր։

Lui ha 1 la sorella e 1 il fratello.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: