Design a site like this with WordPress.com
Get started

Իտալերեն: Հարցական բառեր

Le parole interogativi

Che è … ? – Ի՞նչ է …
Che cosa è? – Ի՞նչ է սա:
Chi è … ? – Ո՞վ է …
Come … ? – Ինչպե՞ս / Ի՞նչ …
Dove è … ? – Որտե՞ղ է …
Di che … ? – Ու՞մն է …
Quale … ? – Ո՞ր …
Quanto … ? – Քանի՞ …
Quando … ? – Ե՞րբ …
Perchè. .. ? – Ինչու՞ …

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: