Distance learning 30․03-3․04

Inspiring Speech: The Great Dictator

The Final Speech from The Great Dictator

  • լսել խոսքը(ճառը) յութուբյան տեսանյութից
  • կարդալ, թարգմանել, քննարկել
  • սովորել նոր բառերը
  • ընտրել հատված և ձայնագրել
  • Առանձնացնել այն նախադասությունները, որտեղ կան բառերի և հանգերի կրկնություններ (repetition and rhythm),օրինակ՝ “Machine men with machine minds and machine hearts!”

has goose-stepped us into misery and bloodshed.

More than machinery we need humanity.

More than cleverness we need kindness and gentleness

and the power they took from the people will return to the people.

  • առանձնացնել այն նախադասությունները,որտեղ Չապլինը իր խոսքով հույս է արթնացնում մարդկանց մեջ։(hope)

Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men’s happiness. Soldiers! in the name of democracy, let us all unite!

  • առանձնացնել այն նախադասությունները, որ հույզեր են առաջացնում:(emotions)

We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other’s happiness – not by each other’s misery.

You, the people have the power – the power to create machines. The power to create happiness! You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.

Vocabulary

gentile-  somebody not  wanting power or money-hեթանոս

misery – extreme sadness-տառապանք

Greed- selfishly wanting power or money- ագահություն

Poisoned -to give sb or sth a substance that causes death-թունավորված

barricaded -to close something in to a place with an obstruction, so as to restrict-պատնեշված

abundance – a large quantity of sth-առատություն

cynical -only thinking about your own interests-ցինիկ

despairing- having no hope-հուսահատություն

bitterness-  angry and hurt because of a bad experience-դաժանություն

dictators – a ruler of a country that has total power & usually got that power through force or violence-միապետ, դիկտատոր

liberty – freedom-ազատություն

perish -to die suddenly and possibly violently-մեռնել, կործանվել

brutes – a savage person or animal- անասուն, կոպիտ, դաժան մարդ

despise – to hate very strongly-արհամարել

enslave- to make sb your slave-նվաճել

regiment -to organize in a strict way-զորագունդ

drill – to train soldiers by lots of repetition-զորավարժություն

cattle -cows- խոշոր եղջերավոր անասուն

cannon fodder – soldiers that are used in war to be sent to their death-

intolerance -not accepting other people’s beliefs or behaviour that are different from your own-անհանդուրժողականություն

decent – kind, honest, respectable, nice, good-պարկեշտ

reason -sth that is right, practical or possible-պատճառ

 

April 1st Fool’s day

I pranked my friend, and she believed)))

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s